Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Žin., 2006, Nr. 17-589;  (atsisiųsti)
 • Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Žin., 1995, Nr. 104-2322;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Žin., 1996, Nr. 84-2000;  (atsisiųsti)
 • Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, 2017m. sausio 17 d. Nr. XIII-98;
 • Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;  (atsisiųsti)
 • Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;  (atsisiųsti)
 • Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“;  (atsisiųsti)
 • Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;  (atsisiųsti)
 • Lietuvos higienos norma HN 125:2011 „Suaugusiųjų asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos norma HN 125:2011 „Suaugusiųjų asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo;  (atsisiųsti)
 • Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“; (atsisiųsti)
 • Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T2-292 „Dėl Seredžiaus senelių globos namuose teikiamų bazinių ir papildomų socialinių paslaugų bei finansinių normatyvų vienam gyventojui patvirtinimo“;
 • Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T2-224 „ Dėl Seredžiaus senelių globos namų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.