1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

1. Seredžiaus senelių globos namų veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja biudžetinės įstaigos Seredžiaus senelių globos namų (toliau – Globos namai) tikslus ir uždavinius, globos namų teises, darbo ir teikiamų paslaugų organizavimą, darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, darbo apmokėjimo tvarką, finansavimą ir lėšų panaudojimą, administravimo kontrolę.

2. Globos namai yra skirti gyventi senyvo amžiaus asmenims, bei suaugusiems asmenims su negalia, kurie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomeninėmis paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų globa, arba nustatytas didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių lygis, bei asmenys su sunkia negalia.

3. Globos namų pavadinimas – Seredžiaus senelių globos namai (toliau - globos namai). Globos namai įregistruoti Juridinių asmenų registre, kodas 158302958.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Steigėjas – Jurbarko rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

6. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Jurbarko rajono savivaldybės taryba.

7. Buveinė – J. Marcinkevičiaus g. 5, Seredžius, Jurbarko rajono savivaldybė.

8. Globos namai yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su įstaigos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose bankuose.

9. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. GLOBOS NAMŲ VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

10.Globos namų veiklos sritis – institucinė ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa.

11.Globos namų veiklos rūšis – institucinė senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia bei asmenų su sunkia negalia globos veikla;

12.Globos namų veiklos tikslas – patenkinti senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia bei asmenų su sunkia negalia gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi bei, pagal galimybes, padėti integruotis į visuomenę.

13. Globos namų uždaviniai yra:

13.1. teikti gyventojams kompleksinę pagalbą tenkinant asmens gyvybinius poreikius sudarant artimas namų aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jų amžių ir sveikatą;

13.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes užtikrinant gyventojams pasirinkimo teisę, realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę Globos namų gyventojo ryšiams su bendruomene;

13.3. rūpintis, kad gyventojas galėtų realizuoti savo teises, dalyvautų saviraiškos, savęs aktyvinimo ir Globos namų vidaus gyvenime bei bendruomeninėje veikloje;

14. Globos namų pagrindinės funkcijos:

14.1. suteikti gyvenamąjį plotą pagal nustatytas normas, aprūpinti gyventojus techninės pagalbos priemonėmis ir reikalingu inventoriumi;

14.2. teikti socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus;

14.3. pagal nustatytus normatyvus organizuoti racionalią, specialią dietinę mitybą atsižvelgiant į gyventojų amžių, sveikatos, medicinos darbuotojų rekomendacijas;

14.4. organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas, pagal nustatytus normatyvus aprūpinti medikamentais, slaugos priemonėmis;

14.5. organizuoti specialaus transporto paslaugas Globos namų gyventojams;

14.6. užtikrinti sanitarinio, higieninio, prieš epideminio režimo laikymąsi;

14.7.organizuoti kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą, esant poreikiui religinių paslaugų teikimą;

14.8. tvarkyti Globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas, asmens sveikatos bylas, socialinės ir medicininės reabilitacijos dokumentaciją;

14.9. nustatyta tvarka vykdyti buhalterinę ir statistinę apskaitą;

14.10. vykdyti organizacinę, ūkinę ir finansinę veiklą;

14.11. užtikrinti valstybės ar Savivaldybės biudžeto, kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

14.12. vykdyti kitas įstatymų ir teisės aktais nustatytas funkcijas.

III. GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS Į GLOBOS NAMUS IR IŠVYKIMAS IŠ JŲ

15. Senyvo amžiaus asmenys, suaugę asmenys su negalia bei asmenys su sunkia negalia į globos namus priimami vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu.

16. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos Seredžiaus senelių globos namuose teikiamos gavus Sprendimą dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniniu skyrimo bei Siuntimą į stacionarią globos įstaigą. 

17.Į Globos namus negali būti priimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis:

17.1. agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams, su psichikos susirgimais.

17.2. ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais;

17.3. aktyviąja tuberkulioze;

17.4. odos infekcinėmis ligomis;

17.5. lytiškai plintančiais susirgimais;

17.6. sergantys AIDS;

17.7. lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija.

18. Priimant veiksnų asmenį į globos namus, sudaroma dvišalė sutartis tarp asmens ir globos namų administracijos (jos įgalioto asmens). Sutartyje turi būti numatytos gyvenimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, paslaugų apmokėjimo sąlygos ir tvarka.

19. Mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas dydis nustatomas vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, bei Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašu, patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės tarybos.

20. Naujai atvykusiam gyventojui globos namai turi suteikti išsamią informaciją apie globos namų veiklą, paslaugas, gyventojų teises, atsakomybę bei pareigas, supažindinti su vidaus tvarkos taisyklėmis.

21. Gyventojui išvykstant iš globos namų, jam išduodami drabužiai ir avalynė (pagal sezoną), jo asmeniniai daiktai ir kitos jam priklausančios vertybės, kurios buvo saugomos globos namuose.

22. Gyventojas, išvykęs iš globos namų ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui (iki 3 mėn. per metus), kad išsaugotų vietą, moka 30 proc. jam nustatyto mokėjimo dydžio už ilgalaikės socialinės globos paslaugas globos namuose. Už tris pirmąsias išvykimo paras (įskaitant ir tuos atvejus kaip išvyksta trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikė socialinę globą dydis nemažinamas.

23. Gyventojas, nuolat nesilaikantis Vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, gali būti pašalintas iš globos namų. Šiai procedūrai atlikti globos namų sudaryta komisija bei globos įstaigos gyventojų tarybos (jeigu taryba veikia) atstovai, pateikia išvadas Socialinių paslaugų skyrimo komisijai svarstyti.

24. Pagrindas inicijuoti pašalinimą – ne mažiau kaip 3 per 12 mėnesių raštu įforminti ir globos įstaigoje užregistruoti grubūs Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai ar gyvenamosios vietos teisėsaugos įstaigoje registruoti asmens nusižengimai. Svarstant pašalinimo iš įstaigos klausimą, turi dalyvauti pats gyventojas.

IV. GYVENTOJŲ TEISĖS

25. Gyventojai turi teisę įvairiais klausimais kreiptis į globos namų administraciją. Globos namuose turi būti nustatyta skundų, prašymų pateikimo procedūra, padedanti daugumą iškilusių problemų spręsti įstaigoje. Raštu pateikti skundai ir prašymai turi būti registruojami atskirame žurnale. Administracija privalo išsiaiškinti skundo pagrįstumą, jei reikia, imtis priemonių. Apie tyrimo rezultatus pareiškėjas turi būti informuotas raštu.

26. Globos namų darbuotojai turi užtikrinti gyventojų teisę kreiptis įvairiais klausimais į įstaigos steigėją, kontrolės bei kitas institucijas ir įstaigas, taip pat globos namų gyventojai privalo laikytis vidaus tvarkos taisyklių, gerbti kitų įstaigos gyventojų ir darbuotojų teises.

27. Gyventojams turi būti sudaryta galimybė saugiai laikyti asmeninius daiktus, pinigus, gyventojas turi turėti privačią erdvę (jei gydytojų rekomendacijos nenumato kitaip). Kiekvienas darbuotojas, prieš įeidamas į gyventojo kambarį, privalo pasibelsti į duris.

28. Nesavarankiškų gyventojų pinigams ir kitoms vertybėms tvarkyti globos namų vadovas turi sudaryti komisiją, kuri užtikrintų teisingą pinigų ir kitų vertybių saugojimą, naudojimą ir apskaitą (jei asmuo veiksnus, bet negali savarankiškai disponuoti pinigais, reikalingas jo sutikimas).

29. Gyventojas turi teisę susipažinti su visa su jo asmeniu susijusia dokumentacija, esančia globos namuose.

V. GLOBOS NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

30. Savivaldybės taryba yra savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

31. Savivaldybės tarybos kompetencija:

31.1. tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus;

31.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos Direktorių, nustato jo tarnybinio atlyginimo koeficientą, didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

31.3. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;

31.4. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

31.5. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

31.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

31.7. sprendžia kitus Biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

32. Savivaldybės tarybos sprendimai turi būti įforminami raštu.

33. Globos namams vadovauja direktorius, kurį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia steigėjas.

34. Direktorius:

34.1.vadovauja Globos namams, atsako už Globos namams priskirtų pareigų, funkcijų tinkamą vykdymą ir atsiskaito steigėjui teisės aktuose nustatyta tvarka;

34.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose;

34.3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

34.4. pagal kompetenciją sudaro sutartis Globos namų tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

34.5. tvirtina Globos namų struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, bei pareigybių aprašymus, konkrečius darbuotojų tarnybinius atlyginimus bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas, vidaus tvarkos taisykles, saugos darbe instrukcijas, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

34.6. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, taiko skatinimo priemones, skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

34.7. leidžia įsakymus Globos namų veiklos klausimais;

34.8. įgyvendina priemones Globos namų veiklai tobulinti;

34.9. pagal priskirtą kompetenciją rengia metinius Globos namų veiklos planus, ataskaitas, išlaidų sąmatas;

34.10. rengia ir tvirtina vidaus tvarkos taisykles gyventojams (apibrėžiančias gyvenimo ir elgesio normas, gyventojų teises ir pareigas, laikino išvykimo tvarką, gyventojų lankymo tvarką ir pan.);

34.11kontroliuoja, kad globos namų aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos;

34.12.organizuoja palaidotų gyventojų kapų priežiūrą;

34.13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto naudojimą, veiksmingą vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

34.14.atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą pagal teisės aktų reikalavimus; teikia ataskaitas ir kitą informaciją Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui, Socialinės paramos skyriui, kitiems Savivaldybės padaliniams pagal kompetenciją;

34.15. palaiko ryšius su Socialinės paramos skyriumi, vietos bendruomene;

34.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas;

35. Direktorius atskaitingas Savivaldybės tarybai, pavaldus Administracijos direktoriui.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

36. Globos namų darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Globos namų darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

38. Globos namai patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja priskirta žeme, savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais ir inventoriumi.

39. Globos namai yra išlaikomi iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

40. Globos namai gali turėti nebiudžetinių lėšų. Jas sudaro: gyventojų pensijų dalis, mokama už išlaikymą globos namuose, laidojimo pašalpos, patalpų nuoma, fizinių ir juridinių asmenų parama ir labdara, pajamos, gautos už renginius, gaminamą produkciją ir kt.

41. Nebiudžetinės lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

42. Finansines operacijas vykdo Globos namų vyriausiasis buhalteris.

VIII. ATSAKOMYBĖ

43. Gyventojai, nevykdantys savo pareigų ir pažeidinėjantys globos namų tvarką, atsako pagal vidaus tvarkos taisykles.

44. Globos namų darbuotojai atsako už savo pareigų, nurodytų pareiginėse instrukcijose, tinkamą atlikimą.

45. Globos namų direktorius atsako už visą jų veiklą.

46. Globos namų direktoriui ir kitiems dirbantiesiems, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

IX. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

47. Globos namų nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės taryba.

48. Globos namų nuostatai keičiami ir papildomi, pasikeitus norminiams aktams, reglamentuojantiems globos įstaigų veiklą, arba globos namų direktoriaus iniciatyva. Naują nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina steigėjas.

X. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

49. Globos namai reorganizuojami ir likviduojami steigėjo iniciatyva vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu.

XI. REGISTRAVIMAS

50. Globos namai įregistruojami, perregistruojami ir išregistruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.