1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija http://www.socmin.lt/
  2. Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas http://www.sam.lt/go.php/lit/Visuomenes_sveikatos_departamentas/29
  3. Jurbarko rajono savivaldybė http://www.jurbarkas.lt/
  4. Socialinių paslaugų įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270342&p_query=&p_tr2=
  5. LR nutarimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašymo patvirtinimo http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378479
  6. Lietuvos socialinis žemėlapis http://www.socialiniszemelapis.lt/